Jana Kazimierza 21 lok. U2, Warszawa        
 501 108 626  lub  22 699 81 47

RODO

1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest Szkoła Rehabilitacji Sp.Z.O.O z siedzibą w Warszawie.

2. Dane osobowe pacjentów są wykorzystywane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych.

a. ustalenia tożsamości pacjentów zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art.9 ust.2 lit. h RODO.

b. prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, co stanowi obowiązek prawny (art..6 ust.1lit.c RODO w zw. z art.9 ust.2lit h RODO)

c. kontaktowania się w związku z prowadzoną działalnością oraz udzielonymi świadczeniami, w tym umówionymi wizytami co stanowi uzasadniony interes prawny( art.6 ust. 1 lit. f RODO

3. Przetwarzane dane osobowe mogą objąć wszelkie dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej, w tym dane o stanie zdrowia. Administrator danych osobowych ma ustawowy obowiązek zachowania danych osobowych w tajemnicy.

4. Administrator informuję, że podanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe- bez podania danych osobowych administrator nie będzie mógł wypełnić ciążących na nim obowiązków, a w konsekwencji może odmówić umówienia wizyty lub udzielenia świadczenia leczniczego.

5. Administrator informuje, że w związku z regulacjami prawnymi dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej 20 lat od momentu dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.

6. Administrator może przekazać dane pacjentów podmiotom, które świadczą na jego rzecz usługi związane ze wsparciem działalności. W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego (np. Znany Lekarz) lub wsparcia prowadzonej przez administratora działalności. Dane osobowe mogą zostać również przekazane innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości opieki medycznej. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione wskazanym przez pacjenta osobom.

7. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator informuje również o prawie dostępu do danych osobowych, prawie ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Administrator informuje również o prawie do przenoszenia danych do innego administratora danych.

8. W przypadku gdy pacjent umówił się na wizytę przez portal Znany Lekarz.pl, administrator pozyskał dane osobowe pacjenta z tego portalu. Pozyskanie danych osobowych było niezbędne do umówienia i zrealizowania wizyty. Pozyskane dane osobowe z portalu Znany Lekarz.pl obejmowały imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

©2019 Centrum Rehabilitacji ACTIV
Projekt i realizacja: Com&Media
Call Now Button